پرواز

در مسلک ما معنی پرواز چنین است/ با بال شکسته به هوای تو پریدن

پرواز

در مسلک ما معنی پرواز چنین است/ با بال شکسته به هوای تو پریدن